Odpady zakwalifikowane jako medyczne często charakteryzują się właściwościami zakaźnymi – tym samym są potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Z ww. powodów wytyczne dot. transportu odpadów medycznych, z uwzględnieniem ich właściwości, zostały szczegółowo określone w przepisach prawa.

 

Odpady medyczne – w jaki sposób je klasyfikujemy?

Generalnie odpady medyczne dzielimy na dwie grupy:

 1. Odpady objęte przepisami obowiązującymi przy transporcie towarów niebezpiecznych ADR, do których zaliczamy:
 • odpady zakaźne (o kodach 18 01 02*, 18 01 03* i 18 01 82*)
 • odpady specjalne ( o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*).
 1. Odpady inne niż niebezpieczne, które traktować można jak transport zwykłych materiałów. Zaliczają się do nich odpady o kodach:
 • 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07 i 18 01 09.

Odpady zakaźne i specjalne klasyfikujemy jako odpady niebezpieczne, które mogą wywoływać choroby oraz skażenie środowiska. Stąd transport tych odpadów wymaga szczególnych środków ostrożności, które uregulowane zostały poprzez międzynarodową konwencję dotyczącą przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, zwaną umową ADR.

Odpady inne niż niebezpieczne nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz skażenia środowiska.

Podstawowe normy dot. przewozów odpadów medycznych – o czym musimy wiedzieć?

Niezależnie od rodzaju przewożonych odpadów medycznych, firma transportująca jest zobowiązana do przestrzegania poniższych norm:

 1. Firma musi zostać wpisana w odpowiedni rejestr oraz otrzymać indywidualny numer rejestrowy. Aby uzyskać takowy wpis, należy zwrócić się do Marszałka Województwa – to on nadaje numer rejestrowy podmiotowi.
 2. Zanim odpady zostaną przekazane do transportu, otrzymują odpowiedni kod. To właśnie kod determinuje dalsze wymogi związane z przewozem.
 3. Obowiązkiem firmy transportującej jest dostarczenie odpadów medycznych do miejsca ich utylizacji oraz przekazanie ich podmiotowi wskazanemu przez zleceniodawcę.
 4. Kolejnym wymogiem stawianym przed firmą przewozową jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania usług. Wiąże się to z obowiązkiem podjęcia wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, te z kolei należy dostosować do możliwych do przewidzenia zagrożeń.

 

Dodatkowo ustawa o transporcie drogowym narzuca na osobę wykonującą transport materiałów medycznych wymóg posiadania dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem. Przepisy nie narzucają wzoru tego dokumentu. W razie zaniedbań i braku odpowiedniej dokumentacji, przewidziana jest kara finansowa zarówno dla zarządzającego transportem jak i kierowcy.

 

Odpady regulowane wymogami ustawy ADR – jak je prawidłowo transportować?

W praktyce większość odpadów medycznych należy do odpadów zakaźnych oraz specjalnych. Transport takich materiałów objęty jest zasadami określonymi w umowie ADR, czyli międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. W umowie ADR określono dodatkowe wymogi, które należy uwzględnić w transporcie tego rodzaju odpadów medycznych. Zgodnie z umową ADR należy pamiętać o:

 • nadaniu specjalnego numeru UN przewożonemu ładunkowi. Numer składa się z 4 cyfr, które charakteryzują właściwości odpadów i zagrożenia;
 • odpowiednim wypełnieniu dokumentu przewozowego, który musi zawierać informacje na temat przewożonych materiałów takich jak: numer UN, nazwę przewozową, numery wzorów nalepek, grupy pakowania, liczba i określenie sztuk przesyłki.

 

Przystosowanie pojazdów

Przepisy ADR określają również wymogi dotyczące samych pojazdów stosowanych do przewożenia odpadów. Zgodnie z nimi pojazdy powinny być zamknięte lub odpady muszą być przewożone w zamkniętych kontenerach. Pojazdy mogą mieć tylko jedną przyczepę lub naczepę, nie ma możliwości zastosowania dodatkowych przyczep.

Pojazd przeznaczony do transportu odpadów powinien zostać oznaczony specjalną nalepką (jej wzór określony jest w przepisach i zależy od właściwości przewożonych substancji). Nalepka musi być umiejscowiona na pojeździe lub na kontenerze (ze strony zewnętrznej) po dwóch stronach oraz z tyłu pojazdu. W przypadku materiałów medycznych nalepka składa się z trzech półksiężyców nałożonych na koło – umiejscowionych w górnym rogu oraz cyfry 6 w dowolnym rogu. Elementy te powinny być koloru czarnego, a tło nalepki koloru białego. Dodatkowo na dole nalepki może zostać umiejscowiony  napis „Materiał zakaźny” i „W razie uszkodzenia lub wycieku natychmiast powiadomić służby medyczne”.

Pojazd musi być także wyposażony w odblaskowe, pomarańczowe tablice w kształcie prostokąta, które umieszcza się w układzie pionowym zarówno z przodu jak i z tyłu pojazdu. Właściwe wymiary tych tablic to: 40 cm szerokości oraz 30 cm wysokości, dodatkowo na zewnętrznych ścianach powinny znajdować się czarne ramki o szerokości 1,5 cm.

 

Wymogi dotyczące pracowników zajmujących się transportem

Kolejnym istotnym wymogiem jest odpowiednie przeszkolenie osoby, która będzie zajmować się przewozem odpadów niebezpiecznych. Dokumentem, który stanowi dowód na odbyte szkolenie, jest zaświadczenie ADR. Jeżeli osoba przewożąca odpady nie posiada takiego szkolenia, może wykonywać czynności związane z przewozem odpadów niebezpiecznych jedynie pod nadzorem osoby, która posiada zaświadczenie ADR. Zaświadczenie ADR należy okresowo uzupełniać.

Druga grupa odpadów, czyli odpady pozostałe, niezaliczone do niebezpiecznych, mogą być przewożone bez wymogów określonych w umowie ADR – można traktować je jako normalny transport materiałów.

Firmy  transportujące odpady medyczne są zobowiązane do zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i dostosowania floty do obowiązujących przepisów. Jest to niezwykle istotne, bowiem niewłaściwy proces logistyczny utylizacji odpadów medycznych, którego ważnym elementem jest właśnie transport, niesie realne i poważne zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Komentarze 0

Zostaw swój komentarz