Przepisy wymagają aby odpady medyczne, przed poddaniem procesowi unieszkodliwienia, były w odpowiedni sposób magazynowane. Dotyczy to wykorzystywanych pomieszczeń, urządzeń oraz warunków w jakim dochodzi do gromadzenia (czasu i temperatury). Specjalnego traktowania wymaga również transport wewnętrzny do tych pomieszczeń. O czym nie wolno nam zapomnieć?

 

Zasady składowania odpadów medycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Niedługo w życie wejdzie nowe rozporządzenie, którego projekt powstał w styczniu 2015 roku. Warto już teraz przyjrzeć się zmianom, jakie wkrótce nastąpią.

 

Zarówno Rozporządzenie z roku 2010 jak i nowy akt prawny, który znajduje się na etapie prac legislacyjnych, wyodrębnia 3 rodzaje odpadów medycznych:

  1. Odpady o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82* (a także 18 01 80* w projekcie nowego rozporządzenia);
  2. Odpady o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*;
  3. Odpady o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 (dodatkowo 18 01 81 w projekcie nowego rozporządzenia).

 

Odpady zakwalifikowane do zbioru 1) oraz 2), za wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, powinny być zbierane do jednorazowych, nieprzezroczystych worków z folii polietylenowej o kolorze czerwonym (rodzaj 1) i żółtym (rodzaj 2). Odpady należące do rodzaju 3) należy składować w nieprzezroczystych workach o kolorze innym niż czerwony i żółty, lub w pojemnikach wielokrotnego użycia. Projekt nowego rozporządzenia znosi wymóg nieprzezroczystości worków, w których składujemy odpady wszystkich trzech rodzajów.

 

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami worki powinny zostać umieszczone na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użytku. Projekt nowego rozporządzenia wprowadza wymóg, aby pojemniki i stelaże były wyposażone w pokrywy otwierane za pomocą nożnej dźwigni pedałowej. Każdy pojemnik i worek z odpadami powinien zawierać odpowiednie oznakowanie, zawierające kod przechowywanych w nim odpadów, adres wytwórcy oraz datę zamknięcia pojemnika.

 

Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach powinny być umieszczane w sztywnych pojemnikach jednorazowego użytku, odpornych na przekłucia i przecięcia. Także w tym wypadku stosuje się oznaczenie kolorami i odpowiednimi kodami, stosownie do rodzaju 1), 2) lub 3).

 

Obecnie pojemniki i worki powinny być wymieniane najczęściej jak to możliwe, jednak nie rzadziej niż co 72 godziny. Nowe rozporządzenie skraca okres dopuszczalnego przechowywania odpadów w miejscu ich powstawania do 24 godzin.

 

Zarówno projekt nowego rozporządzenia, jak i obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają magazynowanie odpadów medycznych w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach i w stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach chłodniczych. Powinny mieć one osobne wejście, zmywalne ściany oraz podłogi, dostęp do umywalki z dopływem wody oraz wentylację.

 

Wymogi, które powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia do magazynowania odpadów medycznych, precyzuje §5 ust. 2-4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. (w projekcie nowego rozporządzenia są to analogiczne ustępy paragrafu 6.).

 

Dopuszczalna temperatura i czas magazynowania odpadów medycznych są uzależnione od ich kategorii:

  • Odpady o kodzie 18 01 02* mogą być przechowywane wyłącznie w temperaturze do 10 oC, nie dłużej niż 72 godziny.
  • Odpady o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* możemy magazynować nie dłużej niż 72 godziny w temperaturze od 10 oC do 18 oC. Rozporządzenie dopuszcza przechowywanie odpadów o w/w kodach do 30 dni, jednak w tym wypadku temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić nie więcej niż 10 oC.
  • Odpady o kodach wymienionych w zbiorze 3) mogą być przechowywane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni.

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia pomieszczenia oraz urządzenia do magazynowania odpadów będą musiały zostać obowiązkowo wyposażone w termometr.

 

Transport wewnętrzny odpadów medycznych do miejsca ich magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu. Powinny to być wózki zamykane lub wózki przewożące pojemniki zamykane, które uniemożliwiają uszkodzenie worka lub pojemnika.

 

Czynności te muszą odbywać się w sposób uniemożliwiający narażenie na bezpośredni kontakt z odpadami. Wózki i pojemniki wielokrotnego użycia należy każdorazowo zdezynfekować i umyć. Powinno się to odbywać w wyznaczonym miejscu, w którym:

  1. ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
  2. dostęp do wody bieżącej z możliwością jej odprowadzenia do kanalizacji;
  3. możliwość swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych oraz dostępu pracowników obsługi.

 

Wszystkie wspomniane elementy należy objąć odpowiednią procedurą wewnętrzną. Dla każdego rodzaju wytwórcy, ze względu na ilość osób zaangażowanych w gospodarkę odpadami procedury będą się różnić.

Komentarze 0

Zostaw swój komentarz