Wszelkie odpady powstające w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach weterynarii objęte są klasyfikacją. Ich ewidencja musi być prowadzona na podstawie kodów zawartych w odpowiednim katalogu.

 

Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., których posiadacz się pozbywa, zamierza się pozbyć lub jest zobowiązanych do pozbycia się ich. Odpadami są zatem wszystkie niespożytkowane produkty działalności gospodarczej człowieka.

Odpad medyczny to odpad, który powstaje w związku z świadczeniem usług zdrowotnych. Może on również pochodzić z prowadzenia badań oraz doświadczeń naukowych w obszarze medycyny.

 

Powstające odpady, jeśli nie są niebezpieczne, to można starać się odzyskiwać. W innych przypadkach należy je unieszkodliwić

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z recyklingiem, czyli przetwarzaniem w sposób niezagrażającym życiu ludzi oraz nieszkodliwym dla środowiska, polegającym na wykorzystaniu odpadów w całości lub części. Celem tych działań jest odzyskanie z nich substancji, materiałów albo energii.

Unieszkodliwienie to natomiast poddawanie odpadów procesom przekształcenia chemicznego, fizycznego lub biologicznego. Celem w tym przypadku jest doprowadzenie ich do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi. Ma ono być również bezpieczne dla środowiska.

 

Normy prawne obowiązujące w Polsce definiują dwa typy odpadów:

Odpady komunalne – powstają one w gospodarstwach domowych. Mogą również pochodzić od innego typu wytwórców, ale ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Wspólną ich cechą jest to, że nie stanowią zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz nie są niebezpieczne dla ekosystemu.

Odpady niebezpieczne – ze względu na swój charakter oraz właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo są niebezpieczne dla środowiska.

 

Każda placówka służby zdrowia (przychodnia, szpital) lub zakład weterynarii wytwarza odpady zarówno komunalne, jak i odpady niebezpieczne. Są więc one zobowiązane do prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami.

Aby móc właściwie realizować procedury związane z gospodarką odpadami, osoby za to odpowiedzialne powinny być zaznajomione ze składem oraz charakterem poszczególnych grup odpadów. Na tej podstawie może dojść do właściwego podziału (zależnie od poziomu zagrożenia) oraz segregacji na odpowiednie kategorie w miejscu i czasie ich powstania.

 

Klasyfikacja odpadów musi być zgodna z kodami przypisanymi do poszczególnych rodzajów odpadów, wraz z wyszczególnieniem odpadów niebezpiecznych. Wynikają one ze wspomnianego już rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

W ramach katalogu przyporządkowano unikatowy, 6-cyfrowy kod, każdemu rodzajowi odpadów. Kod składa się z trzech części:

  • grupy (pierwsze dwie cyfry) – odpady o wspólnym pochodzeniu i wynikających stąd właściwościach,
  • podgrupy (trzecia i czwarta cyfra) – odpady podobne pod względem głównych składników lub procesu produkcyjnego, w którym zostały wytworzone,
  • rodzaje (piąta i szósta cyfra) – określające właściwości odpadów dokładniej niż podgrupy chemiczne, fizyczne oraz biologiczne.

 

Odpady medyczne i weterynaryjne zakwalifikowane zostały do zbiorczej grupy o początkowych cyfrach 18. Odpowiednie podgrupy rozróżniamy na podstawie kolejnych cyfr: w przypadku odpadów z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej jest to 01. Odpady z badań, diagnozowania, leczenia oraz profilaktyki weterynaryjnej jest to 02.

 

Szczegółowy opis poszczególnych kodów znajduje się we wcześniejszych artykułach:

Komentarze 0

Zostaw swój komentarz