W poniższym artykule prezentujemy spis oraz opis kodów medycznych według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. Informacje uzupełniliśmy o dokładną charakterystykę kategorii oraz główne miejsca powstawania danych odpadów.

 

Podkreślone zostały kody odpadów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

 

18 02 Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02).

Przykłady: igły oraz nici, pensety, kleszczyki, nożyczki.

Główne miejsce powstawania: gabinet weterynaryjny.

18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.

Przyłady: zużyte opatrunki, tampony, krew i inne produkty zawierające plazmę oraz surowicę, odrzuty materiałów skażonych krwią.

Główne miejsce powstawania: gabinet weterynaryjny.

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne.

Przykłady: pozostałości substancji chemicznych wytwarzanych w laboratoriach.

Główne miejsca powstawania: laboratorium weterynaryjne.

18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne.

Przykłady: substancje, które zawierają związki chemiczne, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wywołują choroby zakaźne u ludzi, innych żywych organizmów lub w inny sposób mogą być zagrożeniem dla środowiska.

Główne miejsca powstawania: apteka weterynaryjna, gabinet weterynaryjny.

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

Komentarze 0

Zostaw swój komentarz