Odpady medyczne mogą stanowić – ze względu na swoją specyfikę – poważne zagrożenie. Każda placówka świadcząca usługi opieki zdrowotnej powinna pamiętać o przepisach, regulujących kwestie ich przechowywania, transportu i utylizacji.

 

Gospodarkę odpadami medycznymi na terenie Polski reguluje kilka aktów prawnych, m.in. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska. Wymogi dotyczące odpadów medycznych są bardzo szczegółowe i restrykcyjne, a ich zaniedbanie mogłoby narazić naszą placówkę na znaczne kary. O czym powinniśmy pamiętać w pierwszej kolejności?

 

 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 Ustawy o odpadach każdy posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Odpady medyczne zostały zakwalifikowane do grupy 18, wraz z odpadami weterynaryjnymi. Każdorazowo powinniśmy również pamiętać o zachowaniu karty przekazania odpadów, w momencie gdy oddajemy je specjalistycznej firmie w celu przetworzenia lub utylizacji.

 

Odpady medyczne powinny być również w odpowiedni sposób segregowane i przechowywane, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. Stare rozporządzenie z 2010 roku stanowi, że odpady mogą być przechowywane maksymalnie 72 godziny w miejscu ich powstawania. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad zmianami w zakresie czasu przechowywania odpadów oraz specyfikacji pojemników.

Placówki wytwarzające odpady medyczne są zobowiązane do przekazania ich wyspecjalizowanym podmiotom, zajmującym się ich unieszkodliwieniem i utylizacją. Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy zakazuje się odzysku odpadów medycznych, poza nielicznymi wyjątkami, określonymi w odpowiednim Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Odpady zakaźne nie mogą zostać unieszkodliwione w inny sposób, niż poprzez spalenie. W innych przypadkach dopuszcza się również autklawowanie, dezynfekcję termiczną czy działanie mikrofalami.

 

Odpowiedzialność za odpady

Jednostka zdrowia jest odpowiedzialna za wytwarzane przez siebie odpady aż do momentu ich unieszkodliwienia, czyli utylizacji w spalarni odpadów niebezpiecznych. Samo przekazanie ich odpowiedniej firmie, nawet jeśli została wystawiona karty przekazania odpadów, jest niewystarczające.

Komentarze 0

Zostaw swój komentarz